Handledning i professionsgrupper
Jag ser handledningen som ett redskap för att utveckla sin kompetens. I min värdegrund finns en stark tro på att människan är resursrik och god även om man för tillfället kan vara förhindrad att se sina möjligheter och resurser. För mig som handledare är det av betydelse att skapa en trygg atmosfär i gruppen, där gruppmedlemmarna kan visa både sina styrkor och svagheter. Att locka fram den handleddes egna initiativ till problemlösning är för mig den enda vägen till förändring. Det blir då en förändring som är förankrad i den handledde och kan på så sätt hjälpa den handledde till nya perspektiv och ny kunskap.
Kunskap för mig är en reflekterande handling som bygger på tanke, känsla och värdering, då är det viktigt att den handledde och gruppen ges utrymme för reflektion och samspel. För mig som handledare är det centralt att stödja processen och samspelet i gruppen. Att uppmuntra till dialog och att den handledde får stöd i att refelktera både över sig själv, gruppen och klienten, kunden, patienten.
Som handledare har jag ett systemteoretiskt perspektiv på handledning. Min handledning är inriktad på relation mellan människor och det som sker och i förståelsen av relation, där finns det utvecklingsmöjligheter. I det systemteoretiska perspektivet är en av de grunläggande utgångspunkterna att allt hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt. Sociala system måste förstås utifrån ett helhetsperspektiv.
Målet för mig med handledning är att den handledde ska få möjlighet att upptäcka sina inre resurser och använda sina kunskaper och få nya perspektiv på sitt arbete.
Som handledare har jag erfarenhet av att handleda personalgrupper inom socialtjänsten och grupper av socionomstudenter.

Välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka en tid för träff.