Projekt Rekrytera & Behålla personal inom Individ- och familjeomsorgen Oskarshamn

Den sociala barn- och ungdomsvården står inför stora utmaningar och har fått en alltmer pressad arbetssituation. Personalomsättningen är hög bland såväl arbetsledare som socialsekreterare. Hög personalomsättning och rekryteringsprobelm leder till en negativ spiral där vakanser, många nyanställda och nyutexaminerade innebär att situationen blir ansträngd. Detta är allvarligt för en verksamhet med uppgift att skydda och stödja barn och unga. Mot bakgrund av detta fick jag i december 2015 i uppdrag att skapa en tydlig struktur för hur socialförvaltningen i Oskarshamn kan organisera sitt arbete med att rekrytera och behålla socionomer. I uppdraget finns tre angivna målgrupper som projektet ska fokusera på: nya & oerfarna socionomer, nya med erfarenhet och anställd personal med längre yrkeslivserfarenhet. Projektet har idag (sept.2016) mynnat ut i en tydlig introduktionsplan och reflektionsgrupper för socialsekreterarna med myndighetshandläggning. Refelktionsgrupperna är indelade enligt följande:

1) Nyutexaminerade & socialsekreterare med mindre än 2 års erfarenhet
2) Socialsekreterare 3-5 år i yrket
3) Socialsekreterare med minst 5 år i yrket

För de två första grupperna ingår reflektionsgrupperna i arbetet och för den sista gruppen är det en inbjudan att delta i en reflektionsgrupp. Tanken är att efter 1 år ska det ges möjlighet till  de erfarna socialsekreterarna att  hålla i reflektionsgrupperna.
Syftet med reflektionsgrupperna är att på schemalagd tid  få möjlighet att reflektera med sina kollegor om sin egen yrkesutveckling, stresshantering, coopingstrategier, fördjupa sin kompetens och skapa sin socionomidentitet m.m.
Jag har haft 3 reflektionstillfällen med nyutexaminerade och socialsekreterare med mindre än 2 års erfarenhet. Utvärderingen var mycket positiv.

Socialsekreterarna har bl.a. uppgivit att de har fått insikt i hur de ska hantera stress, fått strategier och hjälp i sin professionella yrkesroll,att få tid att prata om sådant som rör jobbet men inte specifika ärenden, att inse att andra känner likadant och få hjälp med hur man kan gå vidare, att få reflekterande frågor om värderingar/mål som ger ny energi, att prata om arbetssituationen, utmaningar, hjälpmedel för att orka hålla som socialsekreterare. Att få göra detta i en liten trygg grupp. Att bli bli pushad att våga stå upp för sig själv.

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information.